REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU „ODNOVA DLA CIEBIE”

§1
 1. Zakład działa pod nazwą „ODNOVA DLA CIEBIE”.
 2. Podmiotem prowadzącym zakład jest Mirosława Bożena Spaleniak-Jurkowska Dla Ciebie, z siedzibą w Kartuzach, kod 83-324 ul. Bielińskiego 56, NIP 5861261957, REGON 191150139.
§2
 1. Podmiot prowadzący zakład pełni funkcję kierownika zakładu, chyba że powierzy tę funkcję innej osobie.
 2. Kierownik zakładu:
  1. zapewnia realizowanie celów zakładu,
  2. kieruje bieżącą działalności zakładu,
  3. reprezentuje zakład na zewnątrz w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
  4. jest przełożonym zatrudnionych pracowników,
  5. nadzoruje czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
  6. wykonuje inne obowiązki, wynikające z przepisów odrębnych oraz poleceń osób prowadzących zakład.
 3. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za działanie zakładu, w szczególności za:
  1. realizację celów i zadań, uprawnień i obowiązków zakładu,
  2. gospodarowanie przydzielonym mieniem, środkami finansowymi i zatrudnieniem,
  3. efekty ekonomiczno-finansowe wynikające z działalności zakładu,
  4. zabezpieczenie i ochronę informacji niejawnych, tajemnicy służbowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych, zawartych w dokumentach oraz w posiadanych i eksploatowanych przez zakład bazach danych i systemach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prawidłowe wykonywanie zadań, uprawnień i obowiązków osób zatrudnionych w zakładzie,
  6. decyzje wynikające z pełnionej funkcji.
§3
 1. Celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności psychologicznych, rehabilitacyjnych oraz promocja zdrowia i prowadzenie badań naukowych.
 2. Do zakresu działania zakładu należy:
  1. organizowanie i udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,
  2. organizowanie i udzielanie świadczeń psychologicznych,
  3. organizowanie i udzielanie świadczeń psychologicznych dla dzieci i młodzieży,
  4. organizowanie i udzielanie porad dietetycznych,
  5. organizowanie i udzielanie konsultacji lekarza o specjalności rehabilitacja lub innej specjalności związanej z zakresem udzielanych świadczeń,
  6. realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielanymi świadczeniami i promocją zdrowia,
  7. realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia,
  8. podejmowanie innych działań leczniczych, wynikających zprocesu leczenia lub przepisów odrębnych,
  9. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny,
  10. organizowanie i udzielanie świadczeń pozaleczniczych.
 3. Kierownik zakładu formułuje i publikuje wykaz świadczeń realizowanych przez zakład. Publikacja zakładu następuję na stronie internetowej zakładu oraz w siedzibie zakładu.
 4. Zakład wykonuje zadania z zakresu promowania zdrowego stylu życia i prowadzenie edukacji prozdrowotnej
 5. Zakład udziela świadczeń w formie ambulatoryjnej.
 6. Zakład udziela świadczeń w siedzibie zakładu w Kartuzach, kod 83-300, ul. Bielińskiego nr 6 lokal 2, zwanej dalej lokalem.
§4
 1. Zakład udziela świadczeń osobom pełnoletnim.
 2. Zakład może udzielać świadczeń osobom małoletnim w przypadku:
  1. braku przeciwskazania do udzielenia świadczenia osobie małoletniej,
  2. gdy osoba małoletnia korzysta ze świadczenia pod opieką opiekuna prawnego.
§5
 1. Warunki i ograniczenia w zakresie udzielania świadczeń wynikają z warunków techniczno-eksploatacyjnych urządzeń służących do udzielenia świadczeń.
 2. Zakład informuje klientów o warunkach i ograniczeniach w zakresie udzielania świadczeń, w szczególności poprzez udostępnienie tych warunków i ograniczeń na tablicach informacyjnych zakładu.
 3. Klient korzystający ze świadczenia jest obowiązanych poinformować recepcję oraz osobę udzielającą świadczenia o ograniczeniach zdrowotnych lub innych ograniczeniach mających wpływ na prawidłowość udzielanego świadczenia.
 4. Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do korzystania ze świadczenia, odrębnie dla każdego świadczenia. Wzory oświadczeń określa:
  1. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w urządzeniu kriokomora / kriosauna – załącznik nr 1,
  2. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w komorze hiperbarycznej – załącznik nr 2,
  3. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w urządzeniu do suchych kąpieli w CO2 – załącznik nr 3,
  4. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w urządzeniu do kąpieli ozonowej (O3) – załącznik nr 4,
  5. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w saunie infrared – załącznik nr 5,
  6. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania ze świadczenia w saunie solnej – załącznik nr 6,
  7. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania z masażu – załącznik nr 7.
  8. oświadczenie o przeciwskazaniach i warunkach korzystania z drenażu limfatycznego – załącznik nr 8
 5. W przypadku, gdy ze świadczenia korzysta osoba małoletnia, oświadczenie w jej imieniu składa opiekun prawny.
 6. Klient powinien przedstawić skierowanie lekarskie do udzielenia świadczeń:
  1. fizjoterapeutycznych w zakresie wspomagania zimnem,
  2. fizjoterapeutycznych w zakresie wspomagania falami.
 7. W przypadku, gdy klient nie przedstawi skierowania lekarskiego, zakład może udzielić świadczenia pod warunkiem, że klient złoży oświadczenie o zwolnieniu zakładu z odpowiedzialności cywilnej w związku z udzielonym świadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9.
 8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za skutki udzielonego świadczenia w przypadku, gdy klient nie ujawni indywidualnych ograniczeń mających wpływ na prawidłowość i bezpieczeństwo udzielanego świadczenia.
§6
 1. Zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej.
 2. Zakład prowadzi dokumentację w formie papierowej, w szczególności obejmującej:
  1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenia świadczenia w warunkach określonych przez zakład,
  3. oświadczenia o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do korzystania ze świadczenia, odrębnie dla każdego świadczenia,
  4. skierowania lekarskie do udzielenia świadczeń,
  5. skargi i wnioski składane w formie pisemnej,
  6. inne dokumenty, kierowane do zakładu w formie pisemnej,
  7. drugie egzemplarze dokumentów kierowanych do adresatów przez zakład w formie pisemnej.
 3. Dokumentacja prowadzona przez zakład ma charakter poufny.
 4. Zakład zapewnia ochronę informacji, w tym danych osobowych, zawartych w dokumentacji zakładu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka bezpieczeństwa (ochrony) danych osobowych w ODNOVA DLA CIEBIE.
 6. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy zdnia 6 listopada 2008 r. oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa cennik świadczeń udzielanych przez ODNOVA DLA CIEBIE.
§7
 1. Tworzy się komórki organizacyjne do realizacji poszczególnych świadczeń
  1. poradnia psychologiczna dla dorosłych, do zadań której należy
   1. diagnozy, konsultacje, terapie psychologiczne dla dorosłych,
  2. poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, do zadań której należy:
   1. diagnozy, konsultacje, terapie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
  3. poradnia fizjoterapii, do zadań której należy:
   1. masaże lecznicze,
   2. drenaż limfatyczny,
   3. ćwiczenia fizyczne,
   4. terapia zimnem,
   5. terapia ciepłem,
   6. terapia gazem i ciśnieniem,
   7. terapia falami,
   8. kinezyterapia,
   9. kinesiotaping.
  4. recepcja, w ramach której funkcjonuje:
   1. stanowisko do spraw obsługi klienta,
   2. stanowisko do spraw promocji zdrowia.
 2. Do zakresu działania osoby zatrudnionej do wykonywania pracy w poradni należy wykonywanie zadań, uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie oraz w zawartej umowie.
 3. Osobie zatrudnionej w zakładzie można powierzyć zakresy działania kilku poradni.
§8
 1. Zakład udziela świadczeń odpłatnie.
 2. Wysokość opłat za udzielane świadczenia określa cennik świadczeń udzielanych przez ODNOVA DLA CIEBIE.
 3. Osoba korzystająca ze świadczenia wnosi opłatę w pełnej wysokości przed udzieleniem świadczenia.
 4. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy zakładu lub w recepcji.
 5. Opłaty wnoszone są w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 6. Na wniosek osoby wnoszącej opłatę, zakład wydaje rachunek/fakturę
§9
 1. Zakład udziela świadczeń według kolejności zamówień.
 2. Recepcja prowadzi rejestr zamówień na świadczenia i informuje o dostępności świadczeń.
 3. Rejestr zamówień ma charakter poufny.
§10
 1. Do podstawowych praw i obowiązków klienta, należy w szczególności:
  1. obowiązek wykonywania poleceń wydanych przez osoby kierujące zakładem lub posiadające odpowiednie upoważnienia,
  2. obowiązek wykonywania poleceń osoby realizującej świadczenie, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego udzielenia świadczenia,
  3. prawo do informacji o zakresie i zasadach udzielania świadczeń przez zakład,
  4. prawo do informacji o prawach i obowiązkach klienta,
  5. prawo do korzystania z opłaconego świadczenia,
  6. prawo do składania skarg i wniosków dotyczących działalności zakładu,
 2. Zakład może odmówić udzielenia świadczenia w przypadku:
  1. ujawnienia informacji mających wpływ na prawidłowe udzielenie świadczenia,
  2. zachowania klienta, które stwarza zagrożenie lub narusza godność albo jest nieakceptowalne ze względu na zasady współżycia społecznego, wobec personelu zakładu lub innych klientów,
  3. stanu klienta wskazującego na użycie alkoholu lub narkotyków albo innego środka o podobnym działaniu,
  4. gdy klient nie wniósł opłaty.
 3. Zabraniania się dokonywania wszelkich czynności seksualnych na terenie zakładu i w jego urządzeniach. Osoba, która dokona czynności seksualnej na terenie zakładu ponosi całkowite koszty dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i urządzeń zakładu oraz pokrywa straty, w szczególności z utraconych przychodów, spowodowane wyłączeniem zakładu z eksploatacji, za cały okres wyłączenia.
 4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3, klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 5. Klient, któremu zakład odmówił udzielenia świadczenia może złożyć skargę do podmiotu prowadzącego zakład w formie pisemnej tradycyjnej lub elektronicznej.
 6. Klient może zrezygnować z zarezerwowanego świadczenia w okresie do dnia poprzedzającego dzień udzielenia świadczenia. w tym przypadku klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 7. W przypadku rezygnacji z udzielenia świadczenia w dniu udzielenia świadczenia, klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 8. W przypadku niezłożenia rezygnacji ze świadczenia iniekorzystania ze świadczenia, klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 9. Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w przypadku odmowy udzielenia opłaconego świadczenia z przyczyn leżących po stronie zakładu.
§11
 • Regulamin podlega opublikowaniu na stronie WWW.
 • Regulamin pozostaje do wglądu w recepcji.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2023.
 • Regulamin został wydany na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej (tj. z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, ze zm)
Logo Odnova dla Ciebie
BĄDŹMY W KONTAKCIE
recepcja@odnova-dlaciebie.pl +48 786 019 808 REJESTRACJA ON-LINE

Pomagamy Ukrainie zacząć od nowa.

Oferujemy pomoc psychologiczną, zabiegi regenerujące i kojące, pracę.